Детски площадки

   Проектиране и изпълнение на детски площадки. Добрата детска площадка следва да отговаря на много условия - да бъде удобна, да бъде интересна, да бъде естетична, да се връзва със средата, в която е изградена и др. В нашите проекти търсим оптималното съчетание на тези изисквания, на базата на определената площ и финансова рамка. 

Освен декоративния ефект и удобството, основно изискване е безопасността.

    Фирмата разполага със специалисти, отлично запознати с нормативната уредба, участвали в работната група на МРРБ за промени в Наредба №1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г.)